Lõputööde teemad

Kokkuleppel juhendajaga on võimalikud ka muud teemad! {Uuendatud 02.09.2022}


Samblikeuurijate e-meili aadressid ja telefonid leiad: Inimesed » [isiku leht].

Maapinnal kasvavad samblikud Eestis – liigiline mitmekesisus, kasvukohad ja ohustatus

Juhendaja – kaasprofessor Inga Jüriado

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tehakse ülevaade Eestis maapinnal kasvavate samblike kasvukohtadest (nt. loopealsed, luited, metsad), kirjeldatakse erinevate samblikekoosluste kasvukohatingimusi ja analüüsitakse maapinna samblikekooslusi ohustavaid tegureid. Kirjanduse ja PlutoF andmebaasi abil koostatakse Eesti maapinnal kasvavate samblike nimekiri.

Graniitkividel kasvavad samblikud Eestis – liigiline mitmekesisus, ökoloogilised nõudlused ja ohustatus

Juhendaja kaasprofessor Inga Jüriado

 • Bakalaureusetöö: koostatakse ülevaade Eestis graniitkividel kasvavatest samblikest. Kirjeldatakse epiliitseid samblikekooslusi mõjutavaid tegureid ja analüüsitakse epiliitseid samblikke ohustavaid tegureid. Kirjanduse ja PlutoF andmebaasi abil koostatakse Eesti graniitkividel kasvavate samblike nimekiri.

Tsüanosamblikud Eestis – liigiline mitmekesisus, kasvukohad ja ohustatus

Juhendaja kaasprofessor Inga Jüriado

 • Bakalaureusetöö: iseloomustatakse fotobiondina tsüanobakterit sisaldavate samblike (tsüanosamblike) eripära. Kirjanduse ja PlutoF andmebaasi abil koostatakse Eesti tsüanosamblike nimekiri. Antakse ülevaade tsüanosamblike kasvukohtadest, liikide substraadieelistustest ja neid tsüanosamblikke ohustavatest teguritest.

Maapinnal ja kividel kasvavad samblikud Eestis: IUCNi ohustatuse hindamise kokkuvõte

Juhendajad - kaasprofessor Inga Jüriado, teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: koostatakse ülevaade Eestis maapinnal ja kividel kasvavate samblike ohustatuse hindamise tulemustest. Samblike hindamine toimus infosüsteemis EELIS liikide ohustatuse hindamise moodulis lähtudes rangelt Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) kategooriatest ja kriteeriumitest ning piirkondlikest juhistest. Samblike ohustatuse hindamise teemat on võimalik edasi arendada ning jätkata magistriõppes.

Samblike erinevad paljunemisstrateegiad – nende head ja vead

Juhendaja – kaasprofessor Tiina Randlane

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tutvustatakse samblike vegetatiivset ja eoselist paljunemist, nendega seotud spetsiiflisi struktuure ning hinnatakse nende paljunemisviiside eeliseid ja puudusi erinevates keskkonnatingimustes.

Uudsed samblike kooslused endistes põlevkivikarjäärides kasvavates istandikes

Juhendaja - lihhenoloogia teadur Polina Degtjarenko
 • Magistritöö: Töö eesmärkideks on uurida epifüütsete samblike mitmekesisust ning analüüsida, et millised keskkonnategurid mõjutavad samblike liigilist koosseisu ja liigirikkust endistel põlivkivikarjääride aladel.

Muutused Tartu Ülikooli botaanikaaia epifüütsete samblike kooslustes

Juhendajad - teadur Polina Degtjarenko, PhD Liis Marmor
 • Magistritöö: töö hõlmab epifüütsete samblike inventuuri TÜ botaanikaaias. Samblike liigilist koosseisu puudel võrreldakse 2000. a. läbi viidud uuringu tulemustega, mille põhjal tehakse järeldused koosluste muutumise kohta ning arutletakse muutuste võimalike põhjuste üle.

Geenide ekspressiooni uuringud samblike sümbiontidel

Juhendaja - teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade genoomika ja geenide ekspressiooni uuringute kohta samblike sümbiontidel.

Kliimamuutuste mõju samblike (lihheniseerunud seente) mitmekesisusele

Juhendaja - teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade kliimamuutuste mõjust samblike (lihheniseerunud seente) kooslustele ja mitmekesisusele.

Lindude ja selgrootute loomade kaasabi samblike levimisel

Juhendaja - teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade, et milline on lindude ja muude loomade roll samblike levitamisel.

Samblike tähtsus boreaalsetes metsakooslustes

Juhendaja - teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: samblikud moodustavad olulise osa elurikkusest paljudes looduslikes kooslustes ja neil on tähtis roll esmase mullakihi tekkimisel, selgrootute loomade ja lindude varustamisel sobiva elupaiga, pesamaterjali või toiduga. Käeosolevas töös antakse ülevaade samblike rollist boreaalsetes metsakooslustes.


Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch