Lõputööde teemad: 62

Kokkuleppel juhendajaga on võimalikud ka muud teemad! {Uuendatud 26.01.2022}


Meie e-meili aadressid ja telefonid leiad: Inimesed » [isiku leht].

Maapinnal kasvavad samblikud Eestis – liigiline mitmekesisus, kasvukohad ja ohustatus

Juhendaja – kaasprofessor Inga Jüriado

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tehakse ülevaade Eestis maapinnal kasvavate samblike kasvukohtadest (nt. loopealsed, luited, metsad), kirjeldatakse erinevate samblikekoosluste kasvukohatingimusi ja analüüsitakse maapinna samblikekooslusi ohustavaid tegureid. Kirjanduse ja PlutoF andmebaasi abil koostatakse Eesti maapinnal kasvavate samblike nimekiri.

Graniitkividel kasvavad samblikud Eestis – liigiline mitmekesisus, ökoloogilised nõudlused ja ohustatus

Juhendaja kaasprofessor Inga Jüriado

 • Bakalaureusetöö: koostatakse ülevaade Eestis graniitkividel kasvavatest samblikest. Kirjeldatakse epiliitseid samblikekooslusi mõjutavaid tegureid ja analüüsitakse epiliitseid samblikke ohustavaid tegureid. Kirjanduse ja PlutoF andmebaasi abil koostatakse Eesti graniitkividel kasvavate samblike nimekiri.

Tsüanosamblikud Eestis – liigiline mitmekesisus, kasvukohad ja ohustatus

Juhendaja kaasprofessor Inga Jüriado

 • Bakalaureusetöö: Iseloomustatakse fotobiondina tsüanobakterit sisaldavate samblike (tsüanosamblike) eripära. Kirjanduse ja PlutoF andmebaasi abil koostatakse Eesti tsüanosamblike nimekiri. Antakse ülevaade tsüanosamblike kasvukohtadest, liikide substraadieelistustest ja neid tsüanosamblikke ohustavatest teguritest.

Samblike erinevad paljunemisstrateegiad – nende head ja vead.

Juhendaja – kaasprofessor Tiina Randlane

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tutvustatakse samblike vegetatiivset ja eoselist paljunemist, nendega seotud spetsiiflisi struktuure ning hinnatakse nende paljunemisviiside eeliseid ja puudusi erinevates keskkonnatingimustes.

Kas Eestis on haruldasi samblikke rohkem kui tavalisi?

Juhendaja - kaasprofessor Tiina Randlane

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tutvutakse liikide harulduse põhjustega. Eesti samblike andmebaasi eSamba abil koostatakse haruldaste liikide loetelu ja analüüsitakse seda lähtudes harulduse võimalikest põhjustest. Hinnatakse haruldaste liikide osakaalu Eesti lihhenobiootas.
 • Magistritöö: valitakse välja üks (mõned) haruldaste liikide rühma(d) ja neile süstemaatiliselt lähedased tavalised liigid ning uuritakse võrdlevalt võimalikke haruldust põhjustavaid tegureid (sh ka oma vaatluste põhjal).

Muutused Tartu Ülikooli botaanikaaia epifüütsete samblike kooslustes

Juhendajad - teadur Polina Degtjarenko, PhD Liis Marmor
 • Magistritöö: töö hõlmab epifüütsete samblike inventuuri TÜ botaanikaaias. Samblike liigilist koosseisu puudel võrreldakse 2000. a. läbi viidud uuringu tulemustega, mille põhjal tehakse järeldused koosluste muutumise kohta ning arutletakse muutuste võimalike põhjuste üle.

Geenide ekspressiooni uuringud samblike sümbiontidel

Juhendaja - teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade genoomika ja geenide ekspressiooni uuringute kohta samblike sümbiontidel.

Kliimamuutuste mõju samblike (lihheniseerunud seente) mitmekesisusele

Juhendaja - teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade kliimamuutuste mõjust samblike (lihheniseerunud seente) kooslustele ja mitmekesisusele.

Lindude ja selgrootute loomade kaasabi samblike levimisel

Juhendaja - teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: referatiivne töö

Samblike tähtsus boreaalsetes metsakooslustes

Juhendaja - teadur Polina Degtjarenko
 • Bakalaureusetöö: referatiivne töö


Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch