Lõputööde teemad: 38

Kokkuleppel juhendajaga on võimalikud ka muud teemad.

Meie e-meili aadressid ja telefonid leiad: Inimesed » [isiku leht].


Samblike erinevad paljunemisstrateegiad – nende head ja vead.

Juhendaja – dotsent Tiina Randlane

  • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tutvustatakse samblike vegetatiivset ja eoselist paljunemist, nendega seotud spetsiiflisi struktuure ning hinnatakse nende paljunemisviiside eeliseid ja puudusi erinevates keskkonnatingimustes.

Kas Eestis on haruldasi samblikke rohkem kui tavalisi?

Juhendaja - dotsent Tiina Randlane

  • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tutvutakse liikide harulduse põhjustega. Eesti samblike andmebaasi eSamba abil koostatakse haruldaste liikide loetelu ja analüüsitakse seda lähtudes harulduse võimalikest põhjustest. Hinnatakse haruldaste liikide osakaalu Eesti lihhenobiootas.
  • Magistritöö: valitakse välja üks (mõned) haruldaste liikide rühma(d) ja neile süstemaatiliselt lähedased tavalised liigid ning uuritakse võrdlevalt võimalikke haruldust põhjustavaid tegureid (sh ka oma vaatluste põhjal).

Graniitkividel kasvavad samblikud - liigiline mitmekesisus ja ökoloogilised nõudlused.

Juhendaja - dotsent Tiina Randlane

  • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tehakse ülevaade graniitkivil kasvavate samblike ökoloogilistest nõudlustest ja neid mõjutavatest teguritest. Eesti samblike andmebaasi eSamba abil koostatakse Eestis seni graniitkividel registreeritud liikide loetelu ja analüüsitakse selle rühma liigilist mitmekesisust.
  • Magistritöö: lisandub andmestiku kogumine rändrahnude ning kivikülvide leviku kohta Eestis, selle põhjal sobivate proovialade väljavalimine ning välitööd epiliitsete samblike liigilise mitmekesisuse ja sageduse hindamiseks.

Valitud samblike (nt levikupiiril olevate liikide, arktoalpiinsete liikide, mingi perekonna vms) levikumustrid Eestis.

Juhendaja - vanemteadur Andres Saag

  • Bakalaureusetöö: Eesti samblike andmebaasi eSamba kantud eksemplaride etiketiandmete põhjal koostatakse valitud liikide levikukaardid Eestis ning analüüsitakse nende erinevaid levikumustreid ja erinevusi põhjustavaid tegureid.

Valitud samblikurühma taksonoomia molekulaarsete tunnuste alusel sugukonnas Parmeliaceae.

Juhendaja - vanemteadur Andres Saag

  • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade evolutsiooni uuringutest sugukonnas Parmeliaceae. Võimalik edasiarendus magistritööks, uurides nt liikide piiritlemist hetkel aktuaalses perekonnas.

Muutused Tartu Ülikooli botaanikaaia epifüütsete samblike kooslustes.

Juhendajad - nooremteadur Polina Degtjarenko, PhD Liis Marmor
  • Magistritöö: töö hõlmab epifüütsete samblike inventuuri TÜ botaanikaaias. Samblike liigilist koosseisu puudel võrreldakse 2000. a. läbi viidud uuringu tulemustega, mille põhjal tehakse järeldused koosluste muutumise kohta ning arutletakse muutuste võimalike põhjuste üle.

Kliimamuutuste mõju samblike (lihheniseerunud seente) mitmekesisusele.

Juhendaja - nooremteadur Polina Degtjarenko
  • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade kliimamuutuste mõju kohta samblike (lihheniseerunud seente) kooslustele ja mitmekesisusele.

Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch