Blog

Artikkel hübriidhaabade istandikes kasvavatest samblikest ja sammaldest

Ajakirja Canadian Journal of Forest Research k.a. septembrikuu numbris ilmus artikkel hübriidhaavikutest leitud samblikest ja sammaldest ning nende mitmekesisust mõjutavatest teguritest. Meie töörühma liikmed koos botaanikute ja Eesti Maaülikooli teadlastega (Tiina Randlane, Tea Tullus, Andres Saag, Reimo Lutter, Arvo Tullus, Aveliina Helm, Hardi Tullus ja Meelis Pärtel) uurisid 15 Lõuna-Eesti hübriidhaava istandikku vanuses 16-17 aastat. Kokku tuvastasime istandikes 44 liiki samblikke ja 37 liiki samblaid. Liigirikkuse ja koosseisu andmeid analüüsiti koos mitmete keskkonnategurite ja maastikunäitajate andmestikuga. Ilmnes, et sammalde liigilist koosseisu mõjutasid enim valgustingimused ja metsade pindala uurimisala läheduses 1930tel a-tel; samblike liigilist koosseisu mõjutasid oluliselt maastikuga seotud näitajad (uurimisala kaugus lähimast tänapäevasest metsast ja lähimast metsast, mis on samas kohas kasvanud vähemalt 1930test saadik ning metsade pindala uurimisala läheduses 1930tel). Meie tulemused osutavad metsade kui samblike ja sammalde leviste allika olulisusele ning selle mõju kestvusele pika aja vältel. Lühikese elueaga hübriidhaabade istandikud pakuvad metsaliikidele ajutist kasvukohta (juhul kui istandikud asuvad metsale piisavalt ligidal) ning aitavad seega kaasa suureskaalalise elurikkuse säilumisele. Säilikpuude jätmine ka istandikes suurendab tõenäoliselt veelgi nende ajutiste koosluste liigirikkust ja sellega ka kaudset tähtsust loodushoiu seisukohast.

Vt artiklit:
Download file "Randlane et al_2017_cjfr-2017-0080.pdf"
Vt meediakajastust:
http://novaator.err.ee/616016/haavaistandikud-vanadel-poldudel-aitavad-sailitada-metsade-elurikkust

Fungistika praktikum 2017

Fungistika praktikum toimus sel aastal 17.-26. augustil Laelatul. Kokku osales 17 üliõpilast, praktikumi samblike osa juhendasid Ave Suija, Piret Lõhmus ja Polina Degtjarenko. Viie päeva jooksul nägime-kogusime ligi 70 liiki samblikke. Nutikad tudengid tegid ka samblike õppimiseks flashkaardid https://quizlet.com/219098915/samblikud-flash-cards/.


Hägu-tõmmusambliku (Phaeophyscia orbicularis) uurimas Tammi teel (Foto: P. Degtjarenko).

Hägu-tõmmusambliku uurimas Tammi teel
Väga haruldane samblik - Bactrospora dryina. Sellel liigil on Eestis ainult üks leiukoht, Puhtus (Foto: P. Degtjarenko).

Bactrospora dryina

Järelhüüded Hans Trassile

Järelhüüded Hans Trassile (2. mai 1928 – 14. veebruar 2017), Eesti lihhenoloogia suurkujule, on ilmunud ajakirjades Universitas Tartuensis (nr 3, 2017, lk 48), Eesti Loodus (nr. 5, 2017, lk 72) ja International Lichenological Newsletter (vol. 50, no 1, pp. 28-29).
Download file "Hans Trass obituary_IAL Newsletter_50-1.pdf"

Download file "Hans Trass_inmemoriam_EL.pdf"

Artikkel Eesti puudel kasvavate ohustatud samblike substraadieelistustest

Juunis 2017 ilmus ajakirjas Baltic Forestry meie töörühmalt artikkel (Marmor et al. 2017) Eesti epifüütsete ohustatud ja ohulähedaste (Punase raamatu kategooriate CR = äärmiselt ohustatud, EN = ohustatud, VU = ohualtid ja NT = ohulähedased) samblike substraadieelistustest. Uurimus põhines 150 a jooksul kogutud ligi 1300 herbaareksemplari andmetel. Eestis on puudelt teada 75 liiki nimetatud kategooriate samblikke; neist suurim arv liike - 34 - kasvab harilikul saarel; liigirikkuselt järgnevad harilik tamm (30), harilik haab (27), kask (liike eristamata; 27), harilik kuusk (26) ja harilik vaher (26). Samas on puude tagavara metsamaal puuliigiti väga erinev ja kõigi laialehiste lehtpuude tagavara kokku on vaid 2%, harilikul haaval üle 7% ning kasel ja kuusel üle 20%. Ohustatud samblike liigilise koosseisu analüüs puuliigiti näitas, et haaval kasvab mitmeid samu liike nagu laialehistel puudel ja seetõttu sobib haab kõige paremini nende liikide asendussubstraadiks. Ka kask ja kuusk on väärtuslikud substraadid ohustatud epifüütsetele samblikele; harilikul kadakal kasvab küll vähem ohustatud liike (13), kuid tema epifüütide liigiline koosseis ei sarnane ühegi teise puuliigiga.

Loe artiklit:
Download file "Marmor et al_2017_redlisted epiphytes.pdf"

Eesti samblike pildid veebis

21. aprillil 2017 sai vabalt veebis kättesaadavaks uus samblikupiltide valik – üle 1100 foto. Eesti samblike pilte on võimalik otsida Eesti samblike nimekirja lisamenüüde kaudu või eSEIS alajaotisest [samblike fotod].
Sama pildibaasi kasutatakse ka Vähetuntud elurikkuse illustreerimisel.

Pilte on võimalik otsida:
  • ladinakeelse perekonnanime
  • ladinakeelse liiginime
  • eestikeelse perekonnanime
  • pildi autori nime
järgi.
Lõpp-tulemusena saab vaadata 2200x2200 piksli sisse mahtuvat pilti.

Tartu ülikooli lahtiste uste päev 22. märtsil 2017

Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval viisid TÜ lihhenoloogia töörühma teadur Ede Leppik ja nooremteadur Polina Degtjarenko läbi abiturientidele samblike töötuba. Töötoas “Samblikud – eluslooduse sfinksid ja pioneerid” tutvuti samblike väliskujuga, vaadeldi nende erinevaid struktuure stereomikroskoobis ja samblikke moodustavaid eri organisme valgusmikroskoobis – seent ja vetikat või tsüanobakterit. Samas näidati samblikus sisalduvate ainete värvusreaktsioone ja tooteid, mille valmistamiseks on kasutatud samblikke. Lisaks rääkisid töötoa läbiviijad milleks ja kuidas samblikke uuritakse.

Download file "lahtised-uksed-2.pdf"

Samblike töötuba
Eesti samblike ja lihhenikoolsete seente nimekirja järjekordne versioon (31. dets 2016)

Ilmus uus, täiendatud digiversioon Eesti samblike ja lihhenikoolsete seente nimekirjast. 2016. a lõpu seisuga on Eestist teada 1176 liiki ja 13 liigisisest taksonit, neist 952 liiki ja 12 liigisisest taksonit kuuluvad samblike (lihheniseerunud seente) hulka, 193 liiki ja 1 liigisisene takson on lihhenikoolsed ning 31 liiki on saprotroofsed, traditsiooniliselt samblikega koos käsitletavad seened. Kõigist loetletud taksonitest on 38 liigi esinemine Eestis kaheldav, kuna nende kohta on olemas vaid kirjanduse viited (herbaareksemplare pole teada). 56 liiki arvatakse olevat Eestist hävinud, kuna neid ei ole leitud peale 1950. a.

Tavapäraselt leiab värske nimekirja portaalist eSEIS - http://www.eseis.ut.ee - nii arvutitele kui ka nutitelefonidele sobivas versioonis.

Samblikud kajastatud Tartu Loodusmaja blogis 'Rikas elu...'

5. jaanuaril 2017 ilmus Tartu Loodusmaja blogis 'Rikas elu...' koomiks ja tutvustav jutt samblikest. Koomiksiseeriat erinevatel teemadel joonistab Ott Vallik, samblikke käsitleva jutu 'Samblikud on seened, pioneerid ja sfinksid' kirjutas Tiina Randlane.

Vaata blogi: http://rikaselu.blogspot.com.ee/2017/01/samblikud-on-seened-pioneerid-ja.html

Folia Cryptogamica Estonica 53 (2016)

2013. aastast on kõik Folia Cryptogamica Estonica artiklid kohe peale toimetamist digitaalsetena saadaval. FCE kasutab Tartu Ülikooli Kirjastuse ajakirjade ühtset veebivormi, Folia leiab nii uuelt aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/FCE kui ka vanalt.

Viimasest numbrist leiad:
Meie artiklikesed Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni uudistelehes

Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni uudistelehes 'International Lichenological Newsletter' nr. 49(2), mis ilmus 2016. a detsembris, avaldati kolm artiklikest meie töörühmalt:
(a) Kristiina Mark ja Polina Degtjarenko tutvustavad oma edukalt kaitstud doktoritöid (lk. 41–43);
(b) Tiina Randlane kirjeldab, kuidas valiti lihhenoloogia sümpoosionil IAL8 k.a. augustis Helsingis välja parim tudengiposter (lk. 9–11)
(c) Tiina Randlane ja Andres Saag jagavad muljeid soome lihhenoloogidega ühiselt ekspeditsioonilt Keeniasse (lk. 32-35).
Download file "Issue49_2_final version.pdf"

Eesti mükoloogiaühingu aastakoosolek Actiones 10. detsembril 2016

TÜ lihhenoloogia töörühma nooremteadur Polina Degtjarenko esines mükoloogiaühingu aastakoosolekul suulise ettekandega: "Lihheniseerunud seente geneetiline mitmekesisus: meetodid, mõjutavad tegurid, näited". Selleaastane mükoloogiaühingu aastakoosolek toimus TÜ loodusmuuseumi õppeklassides.

Download file "Actiones_P.Degtarenko.pdf"

Botaanika osakonna doktorantide seminar Kubijal 17.-18. novembril 2016

Tartu Ülikooli botaanika osakonna doktorantide selleaastane seminar toimus 17.-18. novembril Kubija hotellis. 16 ettekande pidaja hulgas esitles oma praegust teadustööd ka TÜ Lihhenoloogia rühma endine doktorant Kristiina Mark. Kristiina ettekanne, pealkirjaga "Microorganismal diversity within lichens", tutvustas isegi lihhenoloogide hulgas vähetuntud samblikega seotud mikroorganismide (peamiselt seened, vetikad ja bakterid) mitmekesisust ja suhteid sambliku sümbioosis.
Download file "Kristiina_Kubija2016.pdf"

Doktoritöö kaitsmine 16. novembril 2016

TÜ lihhenoloogia töörühma doktorant Polina Degtjarenko kaitses edukalt 16. novembril 2016 oma doktoritööd pealkirjaga "Impacts of alkaline dust pollution on biodiversity of plants and lichens: from communities to genetic diversity". Oponendiks oli dotsent Stefano Loppi, Siena Ülikoolist (Itaalia).

Download file "PhD_kaitsmine.pdf"

15. novembril esitas Stefano Loppi oma ettekande "Noah's ark and lichens: a story to be told (jumping between air pollution, agriculture, monuments and cancer)" TÜ botaanika osakonna seminaride raames.

Tartu ja Helsingi ülikoolide ühine lihhenoloogiline ekspeditsioon Keeniasse

21. oktoobrist 2. novembrini 2016. a-l toimunud ühisekspeditsioonil Keeniasse, Taita mägedesse, osalesid prof. Jouko Rikkinen ja järeldoktorandid Inga Jüriado ning Ulla Kaasalinen Helsingi Ülikoolist ning Tiina Randlane ja Andres Saag Tartu Ülikoolist. Ekspeditsiooni üldine eesmärk oli tutvuda samblike elustikuga Taita mägede veel säilunud loodusmetsades; erilist tähelepanu pöörati niiskuslembeste tsüanosamblike populatsioonidele, et järgnevate DNA analüüside käigus leida võimalikke seoseid müko- ja fotobiondi genotüüpide mitmekesisuses. Lisaks koguti sugukonda Parmeliaceae kuuluvaid liike, et täiendada Tartu Ülikooli samblike herbaariumi värske materjaliga edaspidiste fülogeneetiliste analüüside jaoks.

Inga Jüriado koos oma juhendaja Jouko Rikkineniga Lumo looduspargis

Andres Saag Mbololo mäe põlismetsas

Helsingi Ülikooli välibaas 'Terra Station' Taita mägedes

Samblikud Vikerraadio saates Labor

Tartu Ülikooli Lihhenoloogia töörühma spetsialist Kristiina Mark rääkis samblikest ja oma äsja kaitstud doktoritöö tulemustest samblike moodustavate seente liikide piiritlemisel Vikerraadio teadussaates Labor. Saade oli eetris 30. oktoobril ning on järelkuulatav siit.

Kristiina Mark doktoritöö kaitsmine 7. oktoobril 2016

TÜ lihhenoloogia töörühma doktorant Kristiina Mark kaitses edukalt TÜ botaanika osakonnas 7. oktoobril 2016 oma doktoriväitekirja "Diversification and species delimitation of lichenized fungi in selected groups of the family Parmeliaceae (Ascomycota). Opponendiks oli professor Mats Wedin Rootsist.

Download file "Kris_PhD_Presentation.pdf"

Kaitsmisele eelneval päeval, 6. oktoobril, pidas prof. Mats Wedin TÜ botaanika osakonna ja tippkeskus EcolChange seminari pealkirjaga "Sex and violence in the symbiotic world of lichens".

Kristiina doktoriväitekirja elektrooniline versioon on saadaval UT DSpace repositooriumis!Artikkel loopealsete samblikest Eesti Looduses

Selle aasta septembrikuise Eesti Looduse väljaandes ilmus Ede Oja ja Inga Jüriado artikkel "Loopealsete samblike kirju-mirju maailm. Samblikud Eesti poollooduslikes kooslustes II". Tegemist on eestikeelse kokkuvõttega Ede Oja doktoritöö "Diversity of lichens in semi-natural habitats of Estonia" loopealsete samblikke käsitlevast osast.

http://www.loodusajakiri.ee/tutvustused/EL9_2016.pdf

"Poollooduslike koosluste samblike artiklisarja esimeses osas käisime puisniidul ning vaatlesime eelkõige puutüvesid, sest puisniidul samblikud maas ei kasva. Seekord läheme loopealsetele, kus tuleb pilk just nimelt maha suunata, kuna loopealsetele on omane Eestis ja kogu Euroopas ainulaadne maapinnasamblike kooslus."

Lõo plaatloo. Foto: Inga Jüriado

Fungistika praktikum 2016

Fungistika praktikum toimus 14.-24. augustil 2016. a Laelatul.
Kokku osales 6 eriti usinat üliõpilast, praktikumi samblike osa juhendasid Ave Suija ja Polina Degtjarenko.

Samblike kohustuslik nimekiri: Download file "Kohustuslik nimekiri_2016.docx"

Põdrasamblikke uurimas Kolga looduskaitsealal, 21.08.2016.
8. Rahvusvaheline lihhenoloogia sümpoosion (IAL8), Helsingis, Soomes.

Peaaegu kogu TÜ lihhenoloogia töörühm osales 8. Rahvusvahelisel lihhenoloogia sümpoosionil (The 8th IAL Symposium) 1.-5. augustil 2016, Helsingis, Soomes. Esitasime kokku neli suulist ettekannet ja viis posterettekannet:

(1) Polina Degtjarenko, Liis Marmor, Tiiu Tõrra, Michèle Lerch , Andres Saag, Tiina Randlane ja Christoph Scheidegger "The genetic diversity of a widespread epiphytic lichen Usnea subfloridana (Parmeliaceae, Ascomycota) in response to alkaline dust pollution" (suuline ettekanne);
(2) Polina Degtjarenko, Liis Marmor ja Tiina Randlane "Changes in lichen and bryophyte communities on Scots pines along an alkaline dust pollution gradient" (posterettekanne);
Download file "Changes in lichen and bryophyte communities on Scots pines along an alkaline dust pollution gradient.pdf"
(3) Polina Degtjarenko, Tiina Mandel, Tiiu Tõrra, Liis Marmor, Andres Saag ja Tiina Randlane "The habitat traits drive genetic diversity of a widespread epyphytic lichen Usnea subfloridana in hemiboreal forests" (posterettekanne);
Download file "The habitat traits drive genetic diversity of a widespread epyphytic lichen Usnea subfloridana in hemiboreal forests.pdf"
(4) Inga Jüriado, Maarit Jylhä, Ulla Kaasalainen ja Jouko Rikkinen "Genotype diversity of Nostoc symbionts of Peltigera species in grassland and forest habitats of Estonia" (suuline ettekanne);
(5) Inga Jüriado, Ulla Kaasalainen ja Jouko Rikkinen "Diversity and habitat preferences of the Peltigera caninaspecies complex in Estonia" (posterettekanne);
(6) Inga Jüriado, Ede Oja ja Marja-Liisa Kämärä "Composition of species and functional traits of ground layer lichens on calcified and decalcified dunes of Estonia" (posterettekanne);
(7) Kristiina Mark, Tiina Randlane ja Andres Saag "Phylogeny and species delimitation in the lichen genus Cetrelia";
Download file "IAL8_Sect Parmeliaceae_Randlane.pdf"
(8) Kristiina Mark, Lauri Saag, Steven D. Leavitt, Susan Will-Wolf, Matthew P. Nelsen, Tiiu Tõrra, Andres Saag, Tiina Randlane ja H. Thorsten Lumbsch "Untangling Usnea: multi-locus concatenated and coalescentbased analyses reveal recent diversification history and clusters of mixed morphospecies in the section Usnea" (suuline ettekanne);
Download file "Mark_etal_Usnea_IAL8.pdf"
(9) Kristiina Mark, Carolina Cornejo, Christine Keller, Daniela Flück ja Christoph Scheidegger "Barcoding lichen-forming fungi using 454 pyrosequencing" (posterettekanne).
Download file "Mark_etal_Barcoding_poster_IAL8.jpg"

Järgmine sümpoosion, IAL9 toimub 2020. aastal Bonitos, Brasiilias.

Uus artikkel vars-habesambliku populatsioonide geneetilisest mitmekesisusest

7. juunil 2016 ilmus ajakirja Fungal Biology online versioonis artikkel "Impact of alkaline dust pollution on genetic variation of Usnea subfloridana populations” (DOI: 10.1016/j.funbio.2016.05.010), mille autoriks on Polina Degtjarenko, Liis Marmor, Tiiu Tõrra, Michèle Lerch, Andres Saag, Tiina Randlane ja Christoph Scheidegger. Käesolevas uuringus registreeriti esimest korda aluselise tolmusaaste negatiivne mõju samblikku moodustava seeneliigi, vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele. Artikkel on hetkel saadaval online versioonina ScienceDirect kodulehel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878614616300605.