Lõputööde teemad: 24

Kokkuleppel juhendajaga on võimalikud ka muud teemad.

Meie e-meili aadressid ja telefonid leiad: Inimesed » [isiku leht].


Graniitkividel kasvavad samblikud - liigiline mitmekesisus ja ökoloogilised nõudlused.

Juhendaja - dotsent Tiina Randlane

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tehakse ülevaade graniitkivil kasvavate samblike ökoloogilistest nõudlustest ja neid mõjutavatest teguritest. Eesti samblike andmebaasi eSamba abil koostatakse Eestis seni graniitkividel registreeritud liikide loetelu ja analüüsitakse selle rühma liigilist mitmekesisust.
 • Magistritöö: lisandub andmestiku kogumine rändrahnude ning kivikülvide leviku kohta Eestis, selle põhjal sobivate proovialade väljavalimine ning välitööd epiliitsete samblike liigilise mitmekesisuse ja sageduse hindamiseks.

Kaartsamblikud (kuldsamblikud vm lihheniseerunud seente perekond) - taksonoomia, ökoloogilised nõudlused ja uuritus Eestis.

Juhendaja - dotsent Tiina Randlane

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade kaartsamblike (või mõne teise lihheniseerunud seente perekonna) kaasaegsest taksonoomiast ja ökoloogilistest nõudlustest. Samuti esitatakse kokkuvõte vaadeldava perekonna uuritusest Eestis ja hinnatakse võimalikke lünki.
 • Magistritöö: valitakse välja sellised liigid kõnesolevast perekonnast, mille taksonoomiline staatus ja/või diagnostika vajavad täiendavaid uuringuid Eestis. Vaadatakse läbi nende liikide olemasolev herbaarmaterjal ja vajadusel kinnitatakse määrangut või määratakse ümber, samuti kogutakse värsket materjali. Liikide piiritlemisel kasutatakse nii morfoloogilisi, keemilisi kui molekulaarseid tunnuseid ja nende analüüsi.

Kas Eestis on haruldasi samblikke rohkem kui tavalisi?

Juhendaja - dotsent Tiina Randlane

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal tutvutakse liikide harulduse põhjustega. Eesti samblike andmebaasi eSamba abil koostatakse haruldaste liikide loetelu ja analüüsitakse seda lähtudes harulduse võimalikest põhjustest. Hinnatakse haruldaste liikide osakaalu Eesti lihhenobiootas.
 • Magistritöö: valitakse välja üks (mõned) haruldaste liikide rühma(d) ja neile süstemaatiliselt lähedased tavalised liigid ning uuritakse võrdlevalt võimalikke haruldust põhjustavaid tegureid (sh ka oma vaatluste põhjal).

Valitud samblike (nt levikupiiril olevate liikide, arktoalpiinsete liikide, mingi perekonna vms) levikumustrid Eestis.

Juhendaja - vanemteadur Andres Saag

 • Bakalaureusetöö: Eesti samblike andmebaasi eSamba kantud eksemplaride etiketiandmete põhjal koostatakse valitud liikide levikukaardid Eestis ning analüüsitakse nende erinevaid levikumustreid ja erinevusi põhjustavaid tegureid.

Muutused Tartu Ülikooli botaanikaaia epifüütsete samblike kooslustes.

Juhendajad - PhD Liis Marmor

 • Bakalaureusetöö: töö hõlmab epifüütsete (suur)samblike inventuuri TÜ botaanikaaias. Samblike liigilist koosseisu puudel võrreldakse 2000. a. läbi viidud uuringu tulemustega, mille põhjal tehakse järeldused koosluste muutumise kohta ning arutletakse muutuste võimalike põhjuste üle.

Puukoore pH samblikukooslust mõjutava tegurina.

Juhendajad - PhD Liis Marmor

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal antakse ülevaade puudel kasvavate samblike eelistustest puukoore pH suhtes ning kuidas see mõjutab epifüütsete samblike kooslusi. Soovi korral on võimalik ka ise teha vastavaid mõõtmisi.
Muutused Tartu Ülikooli
Juhendaja - PhD Liis Marmor
 • Bakalaureuse töö: töö hõlmab ....

Valitud samblikurühma taksonoomia molekulaarsete tunnuste alusel sugukonnas Parmeliaceae.

Juhendaja - PhD Lauri Saag

 • Magistritöö: Sugukonda Parmeliaceae kuuluvad paljud silmatorkava tallusega suursamblikud, nt perekonnad habesamblik, rebasesamblik jt. Juhendaja soovitab hetkel aktuaalse alarühma, mille taksonoomiat uuritakse molekulaarsete meetodite abil, samas unustamata ka teisi tunnuseid. Võimalikud väljundid on liikide piiritlemine, liigisisese varieeruvuse selgitamine, liikidevahelised sugulussuhted, perekondade piiritlemine jne. Muuhulgas tuleb teha praktilist tööd laboratooriumis (samblikueksemplaride mikroskopeerimine, DNA eraldamine ja amplifitseerimine, vajadusel samblikuainete keemiline analüüs); samuti analüüsida DNA järjestusi mitmesuguse tarkvara abil.

Lihheniseerumise evolutsioon ja lihheniseerunud seente taksonoomia suurühikute (hõimkond, klass, selts) tasandil.

Juhendaja - PhD Lauri Saag

 • Bakalaureusetöö: kirjanduse põhjal käsitletakse sambliku moodustamise võime – lihheniseerumise – evolutsiooni ja päritolu seentel, samuti lihheniseerunud seente paiknemist seente süsteemis suurühikute (hõimkond, klass, selts) tasandil.

Eesti nõmmede ja liivikute maapinna samblikud

Juhendaja - teadur Inga Jüriado, doktorant Ede Leppik

 • Bakalaureusetöö: koostatakse ülevaade epigeiliste e. maapinnal kasvavate samblike uuritusest Eesti nõmmeniitudel ja liivikutel Eesti samblike andmebaasi eSamba ja kirjanduse põhjal. Analüüsitakse samblikukooslusi mõjutavaid tegureid.
 • Magistritöö: välitööd Eesti erinevates piirkondades (sealhulgas Lääne- ja Põhja-Eesti väikesaartel), analüüsitakse lihhenofloorat mõjutavaid tegureid kogutud andmestiku põhjal.

Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch