Artikkel habesamblike fülogeneesist ajakirjas Organisms Diversity & Evolution

Ajakirjas Organisms Diversity & Evolution (Springer Berlin Heidelberg) ilmus habesamblike fülogeneesi teemaline artikkel "Evaluation of traditionally circumscribed species in the lichen-forming genus Usnea, section Usnea (Parmeliaceae, Ascomycota) using a six-locus dataset". Publikatsioon on hetkel saadaval online versioonina Springer kodulehel (Mark et al. 2016; doi: 10.1007/s13127-016-0273-7). Artikkel valmis TÜ lihhenoloogia töörühma ja The Field Museum'i lihhenoloogia rühma praeguste ning endiste liikmete ühistööna. Projektist osavõtjad olid Kristiina Mark, Tiina Randlane ja Andres Saag (TÜ), Lauri Saag (Eesti Biokeskus), Tiiu Tõrra (Eesti Mereinstituut), Steven D. Leavitt ja H. Thorsten Lumbsch (The Field Museum), Matthew P. Nelsen (Stanford University) ja Susan Will-Wolf (University of Wisconsin-Madison).

Teadusartikkel käsitleb habesambiku perekonna (gen. Usnea) sektsiooni Usnea traditsiooniliselt morfoloogial põhinevate liikide piiritlemist kasutades geneetilist infot. Habesamblikud on ühed tuntuimad samblikud, seda nii oma karatkse välimuse kui praktiliste omaduste tõttu (nt. rahvameditsiinis), kuid paljude Usnea liikide määramine on problemaatiline varieeruvate ning raskesti määratavate diagnostiliste tunnuste tõttu. Uuring hõlmab 144 habesambliku eksemplari 18-st fenotüüpiliselt piiritletud liigist, mis olid korjatud erinevatest piirkondadest Euroopast ja Põhja-Ameerikast.

Multilookus analüüsid näitasid, et kuigi osad morfoloogial põhinevad liigid on monofüleetilised geneetilise info põhjal, siis mitmed liigid moodustavad geneetilisi klasterid, kus morfoliigid on eristamatud. Sellised tulemused annavad alust arvata, et mitmed kasutatud diagnostilised tunnused ei ole praktilised geneetiliste rühmade tuvastamisel. Näiteks perekonna Usnea tüüp liik, Usnea florida, esmaselt kirjeldatud juba lihhenoloogia asutaja Carl von Linné poolt 1753. aastal, on geneetiliselt identne laiemalt levinud liigiga U. subfloridana. Need liigid on kergesti eristatavad valdava paljunemisstrateegia poolest (U. florida suguliselt ning U. subfloridana mittesuguliselt) ning tulenevalt sellest on ka nende üldine haabitus võrdlemisi erinev (tallus viljakehadega vs soreedidega). Kuigi juba ka mitmed varasemad uuringud on näidanud nende liikide geneetilist lähedust ning vihjanud võimalikule vajadusele sünonümiseerida, siis nende üldine fenotüübiline ning ökoloogiline erisus, lisaks vähesele uuritusele, on senimaani seda ametlikku käiku pidurdanud. Sarnane situatsioon valitseb ka mitmete teiste morfoliikidega selles rühmas.

Taksonoomia korrastamist takistab ka väike geneetiline varieeruvus ja geenikonfliktid selles lihheniseerunud seenete rühmas. Mittetäielik liinide sorteeruvus (incomplete lineage sorting, ILS) ja väike geneetiline varieeruvus liikide/geneetiliste klastrite vahel vihjab, et uuritud rühma puhul võib tegu olla hiljuti eristunud ning kiiresti evolveeruva liikide grupiga.

Oma uuringus toome välja mitmed liikide rühmad, mis vajavad edasist uurimist ning taksonoomilist korrastamist, pakume välja liikide Usnea substerilis ja U. lapponica sünonümiseerimise (mõlemad levinud ka Eestis) ning kirjeldame uue habesambliku liigi - Usnea parafloridana, mis hetke teadmiste järgi levib vaid Põhja-Ameerikas, USA Wisconsin'i osariigis, kuid mille levik ja ökoloogia vajavad kindlasti täpsustamist uute uuringute näol.
Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch