Blog

Fungistika välipraktika 2020

Fungistika välipraktika toimus sel aastal 17.-26. augustil Järvseljal. Kokku osales 20 üliõpilast, praktikumi samblike osa juhendasid Ave Suija ja Polina Degtjarenko. Viie päeva jooksul nägime-kogusime umbes 70 samblikke.

Oliiv-helksamblik (Foto: P. Degtjarenko)
Oliiv-helksamblikFungistika praktikum 2017

Fungistika praktikum toimus sel aastal 17.-26. augustil Laelatul. Kokku osales 17 üliõpilast, praktikumi samblike osa juhendasid Ave Suija, Piret Lõhmus ja Polina Degtjarenko. Viie päeva jooksul nägime-kogusime ligi 70 liiki samblikke. Nutikad tudengid tegid ka samblike õppimiseks flashkaardid https://quizlet.com/219098915/samblikud-flash-cards/.


Hägu-tõmmusambliku (Phaeophyscia orbicularis) uurimas Tammi teel (Foto: P. Degtjarenko).

Hägu-tõmmusambliku uurimas Tammi teel
Väga haruldane samblik - Bactrospora dryina. Sellel liigil on Eestis ainult üks leiukoht, Puhtus (Foto: P. Degtjarenko).

Bactrospora dryina

Eesti mükoloogiaühingu aastakoosolek Actiones 10. detsembril 2016

TÜ lihhenoloogia töörühma nooremteadur Polina Degtjarenko esines mükoloogiaühingu aastakoosolekul suulise ettekandega: "Lihheniseerunud seente geneetiline mitmekesisus: meetodid, mõjutavad tegurid, näited". Selleaastane mükoloogiaühingu aastakoosolek toimus TÜ loodusmuuseumi õppeklassides.

Download file "Actiones_P.Degtarenko.pdf"

Doktoritöö kaitsmine 16. novembril 2016

TÜ lihhenoloogia töörühma doktorant Polina Degtjarenko kaitses edukalt 16. novembril 2016 oma doktoritööd pealkirjaga "Impacts of alkaline dust pollution on biodiversity of plants and lichens: from communities to genetic diversity". Oponendiks oli dotsent Stefano Loppi, Siena Ülikoolist (Itaalia).

Download file "PhD_kaitsmine.pdf"

15. novembril esitas Stefano Loppi oma ettekande "Noah's ark and lichens: a story to be told (jumping between air pollution, agriculture, monuments and cancer)" TÜ botaanika osakonna seminaride raames.

Kristiina Mark doktoritöö kaitsmine 7. oktoobril 2016

TÜ lihhenoloogia töörühma doktorant Kristiina Mark kaitses edukalt TÜ botaanika osakonnas 7. oktoobril 2016 oma doktoriväitekirja "Diversification and species delimitation of lichenized fungi in selected groups of the family Parmeliaceae (Ascomycota). Opponendiks oli professor Mats Wedin Rootsist.

Download file "Kris_PhD_Presentation.pdf"

Kaitsmisele eelneval päeval, 6. oktoobril, pidas prof. Mats Wedin TÜ botaanika osakonna ja tippkeskus EcolChange seminari pealkirjaga "Sex and violence in the symbiotic world of lichens".

Kristiina doktoriväitekirja elektrooniline versioon on saadaval UT DSpace repositooriumis!Fungistika praktikum 2016

Fungistika praktikum toimus 14.-24. augustil 2016. a Laelatul.
Kokku osales 6 eriti usinat üliõpilast, praktikumi samblike osa juhendasid Ave Suija ja Polina Degtjarenko.

Samblike kohustuslik nimekiri: Download file "Kohustuslik nimekiri_2016.docx"

Põdrasamblikke uurimas Kolga looduskaitsealal, 21.08.2016.
Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised 2016

26. mail 2016 kaitsesid edukalt oma bakalaureusetöid järgmised meie töörühma üliõpilased:
(1) Liis Sisask teemal "Liigirikkuse muutumine ajas – väljasuremisvõla ja kolonisatsiooni krediidi näiteid samblikke moodustavate seente kooslustes" (juhendaja Tiina Randlane, retsensent Kersti Riibak);
(2) Triin Tago teemal "Mudelorganismide otsinguil" (juhendaja Tiina Randlane, retsensent Sirgi Saar).

27. mail 2016 kaitses oma magistritööd Tiina Mandel teemal "Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis" (juhendajad Tiina Randlane ja Polina Degtjarenko, retsensent Silvia Pihu) ja pälvis uurimuse eest suurepärase hinde.

Bakalaureusetööde koostamise konsultatsioon

30. oktoobril 2015 tutvustas Tiina Randlane lihhenoloogia töörühma juures oma bakalaureusetööd koostavatele tudengitele lõputöö ülesehituse ja vormistamise põhinõudeid.

Download file "Bakatööde juhend_2015_TR.pdf"

Koolituspäev Palupõhja looduskoolis 18. mail 2015

TÜ lihhenoloogia rühma doktorant Polina Degtjarenko viis läbi Tartu Variku Kooli 8. klassi õpilastele samblike õpetamist Palupõhja looduskoolis. Õpilased olid väga õhinas ja päris edukad tavaliste samblike võrdlemisel ja määramisel.

Bakalaureusetööde koostamise ja vormistamise konsultatsioon 2014

24. oktoobril 2014 tutvustas Tiina Randlane botaanika osakonna juures bakalaureusetööd koostavatele tudengitele lõputöö ülesehituse ja vormistamise põhinõudeid.

Download file "Bakatööde juhend_2014_TR.pdf"

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised 2014

3.–4. juunil 2014 kaitsesid oma bakalaureusetöid järgmised meie töörühma üliõpilased:

(1) Heli Einberg teemal "Suktsessioonilised muutused maapinnasamblike kooslustes" (juhendaja Inga Jüriado, retsensent Tiiu Kupper);

(2) Egeli Kirk teemal "Samblike liigirikkus Eesti pärismaistel puudel" (juhendaja Liis Marmor, retsensent Kertu Lõhmus);

(3) Anna-Liisa Kuusmik teemal "Samblikupopulatsioonide geneetiline varieeruvus" (juhendaja Tiina Randlane, retsensent Ene Kook);

(4) Kristina Metsanurk teemal "Tolmusaaste mõju samblike mitmekesisusele" (juhendaja Polina Degtjarenko, retsensent Taavi Paal).

5. juunil 2014 kaitses oma magistritööd Marja-Liisa Kämärä teemal "Liivikute ja luidete maapinnasamblike mitmekesisuse varieeruvus sõltuvalt keskkonnateguritest ja häiringutest" (juhendajad Inga Jüriado ja Ede Leppik, retsensent Kai Vellak).

Kõik loetletud üliõpilased väärisid esitatud uurimustööde eest väga hea või suurepärase hinde.

Tiina Mandeli bakalaureusetööd hinnati üliõpilaste teadustööde konkursil diplomiga

Tiina Mandeli bakalaureusetöö "Perekond kuldsamblikud (Caloplaca) – taksonoomia, ökoloogilised nõudlused ja uuritus Eestis” saavutas möödunud, 2013. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe astmes diplomi! Konkursile laekus rekordarv teadustöid – 473 tööd 32 kõrgkoolist; rahalise preemia või diplomiga autasustati kokku 86 tööd, sh TÜ tudengeid premeeriti 31 rahalise preemia ja 24 diplomiga.

Bakalaureusetööde koostamise ja vormistamise konsultatsioon

24. oktoobril 2013 tutvustas Tiina Randlane lihhenoloogia töörühma juures oma bakalaureusetööd koostavatele tudengitele lõputöö ülesehituse ja vormistamise põhinõudeid; konsultatsioonil osalesid nii juhendajad kui üliõpilased.
Download file "Bakatööde juhend_2013_TR.pdf"

Tudengitööde kaitsmised

5. juunil 2013 kaitses ÖMI botaanika osakonnas oma bakalaureusetööd meie töörühma üliõpilane Tiina Mandel teemal "Perekond kuldsamblikud (Caloplaca) – taksonoomia, ökoloogilised nõudlused ja uuritus Eestis" (juhendaja Tiina Randlane, retsensent doktorant Kristiina Mark).
Loodusteadusliku hariduse keskuse juures kaitses oma magistritööd meie endine üliõpilane Stiina Lõhmus teemal "Samblikealase õppematerjali koostamine ning katsetamine" (juhendaja Anne Laius).
Download file "Stiina_Lõhmus_mag_2013.pdf"
Mõlemad tudengid pälvisid oma uurimustööde eest suurepärase hinde.

29. november 2012

Toimus Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonna magistrantide eriseminar. Ettekandes "Samblikud metsas puu otsas" tutvustas Liis Marmor töörühma poolt viimastel aastatel läbi viidud uuringuid Eesti metsades, kus samblikke ei vaadeldud mitte ainult tavapäraselt ligipääsetaval alumisel kahel meetril, vaid kuni puulatvadeni välja. Mis ja kus täpsemalt võib lugeda juba ilmunud artiklist L. Marmor, T.Tõrra, T. Randlane, 2010. The vertical gradient of bark pH and epiphytic macrolichen biota in relation to alkaline air pollution. Ecological Indicators 10, 1137-1143 ning peatselt ilmuvast tööst L. Marmor, T. Tõrra, L. Saag, E. Leppik, T. Randlane, 2012. Lichens on Picea abies and Pinus sylvestris - from tree bottom to the top. The Lichenologist 45, xx-xx.

6. juuni 2012

Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonnas toimus bakalaureusetööde kaitsmine; teiste hulgas kaitsesid edukalt oma lihhenoloogia-alaseid referatiivseid töid järgmised üliõpilased:

Tambet Krinal teemal "Eesti vääriselupaikade indikaatorsamblikud" (juhendaja Liis Marmor, retsensent Kristiina Mark);

Marja-Liisa Kämärä teemal "Maapinna eluskoorik: struktuur, funktsioonid ja levik" (juhendaja Inga Jüriado, retsensent Riin Tamme);

Kirsi Loide teemal "Häiringute mõju maapinnal kasvavatele samblikele" (juhendaja Ede Leppik, retsensent Heidi Tamm);

Kairi Part teemal "Samblike kohastumused ekstreemsetes tingimustes" (juhendaja Tiina Randlane, retsensent Liis Marmor).

Kokku 165 lehekülge teksti ja üle 330 viidatud (ning loodetavasti ka läbi loetud) kirjandusallika!

31. mai 2012

Andres Saag ja Tiina Randlane tutvustasid organismide digitaalseid määrajaid ja viisid läbi praktilise koolituse Kuusalu Keskkoolis TEEME projekti "Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis – loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu" raames. Koolitusel osales 12 õpetajat Kuusalu Keskkoolist, Muraste Looduskoolist ja Aegna loodusmajast. Koolituse käigus tutvustasime taimede ja loomade määrajate kõrval ka samblike määramist ja selleks sobivaid töövahendeid, sealhulgas kooliõpilaste jaoks koostatud lihtsat, 15 puudel kasvavat samblikuliiki sisaldavat "Väikest samblike koolimäärajat". Koolituse jaoks valmis veel spetsiaalne, Kuusalu kooli ümbruses kasvavaid puid ja põõsaid sisaldav digitaalne määraja "Kuusalu loodusväärtuste raja puud".

24. mai 2012

Liis Marmor ja Tiiu Tõrra juhendasid samblike õpet ning tutvustasid organismide digitaalseid määrajaid (TEEME projekt "Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis – loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu") Eesti Looduseuurijate Seltsi korraldatud koolituspäeval Kohila Gümnaasiumis. Koolitusel osales kokku ligi 20 kooliõpilast ning õpetajat. Koolituse käigus räägiti samblikest, nende mitmekesisusest ja tähtsusest looduses, samuti ehitusest ja paljunemisest, ning tutvustati määramiseks olulisi samblikega seotud spetsiifilisi mõisteid. Toimus väliekskursioon, mille käigus õpiti tundma ning koguti kaasa tavalisemaid samblikuliike. Lisaks määrasid õpilased kooli ümbruse puudel kasvavaid samblikke, mille jaoks olime valmistanud spetsiaalse, vaid kooli ümbruse liike hõlmava määraja "Kohila Gümnaasiumi ümbruse puudel kasvavad suursamblikud".

12. mai 2012:

Tiina Randlane, Andres Saag ja Liis Marmor viisid Tartus läbi TEEME projekti "Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis – loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu" koolituse teemal "Taimede, loomade ja seente interaktiivsed määrajad ja mida need võimaldavad". Koolitusel osales üle 40 kooliõpilase ja õpetaja 16 Eesti koolist. Koolituse käigus tutvustasime erinevaid internetimäärajaid ja pihuseadmete rakendusi, rääkisime samblike kasutamisest õhu saastatuse indikaatoritena ning lõpetuseks määrasime koos, interaktiivseid töövahendeid kasutades, mitmed samblikuliigid. Koolituse eel valmis Eesti taimede ja samblike interaktiivseid määrajaid koondav uus võrgusait aadressil http://efloora.ut.ee

Samalt saidilt leiab uue interaktiivse samblike määraja "TÜ botaanikaaia puudel kasvavad suursamblikud", mis sisaldab 20 suursambliku liiki.