Checklist of lichenized, lichenicolous and closely allied fungi in Estonia
Eesti samblikud ja samblikel kasvavad seened

Latest version – http://www.eseis.ut.ee/

The present version is an earlier update (November 1, 2011) of the publication Randlane, T. & Saag, A. (eds). 1999. Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptog. Estonica 35, pp. 1–132.

Previous digital versions:

December 30, 2009
December 19, 2008
October 12, 2007
April 24, 2006
November 10, 2005


This version is presented in a new form, based on a FileMaker powered database, and allows to view data in different reports (see explanatory text under “Find”).

The list contains altogether 1146 taxa, including 1132 species and 14 infraspecific taxa; of them 926 species (+ 13 infraspecific taxa) are lichenized, 176 species (+ 1 infraspecific taxon) are lichenicolous and 30 species are saprotrophic. Of all listed taxa, occurrence of 39 species in Estonia is doubtful as they were included in the list on literature data only (herbarium material not available). Furthermore, 60 species are considered extinct being not found in Estonia after 1950.

 

Suggested citation for this web site:

Randlane, T., Saag, A. & Suija, A. 2011. Lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Ver. November 1, 2011 –
http://esamba.bo.bg.ut.ee/checklist/est/home.php


Viimane versioon – http://www.eseis.ut.ee/

Käesolev nimekiri loetleb kõik Eestis teada olevad lihheniseerunud, neile süstemaatiliselt lähedased saprotroofsed seened, ja samblikel kasvavad (= lihhenikoolsed) seened. See on versioon (1. november 2011) trükisest Randlane, T. & Saag, A. (eds). 1999. Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptog. Estonica 35, pp. 1–132.

Varasemad digiversioonid:

30. detsember, 2009
19. detsember, 2008
12. oktoober, 2007
24. aprill, 2006
10. november, 2005


Praegune nimekiri erineb varasematest oma esitusvormi poolest, põhinedes FileMaker’i andmebaasil ning võimaldades liikide otsimist ja kuvamist mitmete erinevate rühmadena (vt juhiseid klõpsates nuppu “Find”).

Nimekiri sisaldab kokku 1146 taksonit, sh 1132 liiki ja 14 liigisisest ühikut; neist 926 liiki (+ 13 liigisisest ühikut) kuuluvad samblike hulka (on lihheniseerunud), 176 liiki (+ 1 liigisisene ühik) on lihhenikoolsed ning 30 liiki on saprotroofsed. Kõigist loetletud taksonitest on 39 liigi esinemine Eestis kaheldav, kuna nende kohta on olemas vaid kirjanduse viited (herbaareksemplare pole teada). 60 liiki arvatakse olevat Eestist hävinud, kuna neid ei ole leitud peale 1950. a.


Nimekirja soovitatav tsiteerimisviis:

Randlane, T., Saag, A. & Suija, A. 2011. Lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Ver. November 1, 2011 –
http://esamba.bo.bg.ut.ee/checklist/est/home.php