Checklist of lichenized, lichenicolous and closely allied fungi in Estonia
Eesti samblikud ja samblikel kasvavad seened

Latest version – http://www.eseis.ut.ee/

The present version is the latest update (December 30, 2009) of the publication Randlane, T. & Saag, A. (eds). 1999. Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptog. Estonica 35, pp. 1–132.

Previous digital versions:

December 19, 2008
October 12, 2007
April 24, 2006
November 10, 2005


This version is presented in a new form, based on a FileMaker powered database, and allows to view data in different reports (see explanatory text under “Find”).

The list contains altogether 1110 taxa, including 1095 species and 15 infraspecific taxa; of them 902 species (+ 14 infraspecific taxa) are lichenized, 164 species (+ 1 infraspecific taxon) are lichenicolous and 29 species are saprotrophic. Of all listed taxa, occurrence of 44 species in Estonia is doubtful as they were included in the list on literature data only (herbarium material not available). Furthermore, 67 species are considered extinct being not found in Estonia after 1950.

 

Suggested citation for this web site:

Randlane, T., Saag, A. & Suija, A. 2009. Lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Ver. December 30, 2009 –
http://esamba.bo.bg.ut.ee/checklist/checklist-2009/home.php


Viimane versioon – http://www.eseis.ut.ee/

Käesolev nimekiri loetleb kõik Eestis teada olevad lihheniseerunud, neile süstemaatiliselt lähedased saprotroofsed seened, ja samblikel kasvavad (= lihhenikoolsed) seened. See on viimane versioon (30. detsember 2009) trükisest Randlane, T. & Saag, A. (eds). 1999. Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptog. Estonica 35, pp. 1–132.

Varasemad digiversioonid:

December 19, 2008
October 12, 2007
April 24, 2006
November 10, 2005


Praegune nimekiri erineb varasematest oma esitusvormi poolest, põhinedes FileMaker’i andmebaasil ning võimaldades liikide otsimist ja kuvamist mitmete erinevate rühmadena (vt juhiseid klõpsates nuppu “Find”).

Nimekiri sisaldab kokku 1110 taksonit, sh 1095 liiki ja 15 liigisisest ühikut; neist 902 liiki (+ 14 liigisisest ühikut) kuuluvad samblike hulka (on lihheniseerunud), 164 liiki (+ 1 liigisisene ühik) on lihhenikoolsed ning 29 liiki on saprotroofsed. Kõigist loetletud taksonitest on 44 liigi esinemine Eestis kaheldav, kuna nende kohta on olemas vaid kirjanduse viited (herbaareksemplare pole teada). 67 liiki arvatakse olevat Eestist hävinud, kuna neid ei ole leitud peale 1950. a.


Nimekirja soovitatav tsiteerimisviis:

Randlane, T., Saag, A. & Suija, A. 2009. Lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Ver. December 30, 2009 –
http://esamba.bo.bg.ut.ee/checklist/checklist-2009/home.php