Taxon details

Phylum: Ascomycota
Genus: Abrothallus De Not.
Current name: Abrothallus peyritschii (Stein) Kotte
Estonian name:
Name in index: Abrothallus peyritschii (Stein) Kotte
Remark:
Treatment in Estonia: certain
Fungus type: lichenicolous
Extinct in Estonia:
Literature (included in Estonia): Suija, A., Lõhmus, P., Nilson, E. & Saag, L. 2001. Lichens and lichenicolous fungi. Folia Cryptog. Estonica 38: 85–86.
Literature (excluded from Estonia):