Taxon details

Phylum: Ascomycota
Genus: Acarospora A. Massal.
Current name: Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold
Estonian name:
Name in index: Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold
Remark:
Treatment in Estonia: certain
Fungus type: lichenized
Extinct in Estonia: extinct
Literature (included in Estonia): Randlane, T. & Saag, A. (eds.) 1999. Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptog. Estonica 35: 1–132.
Literature (excluded from Estonia):