Samblikud Tartu Ülikooli herbaariumis
Lichens in the herbarium of the University of Tartu (TU)Koostanud Leili Järva 2009; täiendanud Ave Suija; viimased parandused 05.02.2014 Ede Leppik.
Compiled by Leili Järva 2009; corrected by Ave Suija; latest corrections 05.02.2014 by Ede Leppik.

Herbaariumis on 3445 lihheniseerunud ja lihhenikoolse seene taksonit, sh 56 taksoni tüüpeksemplarid. Eesti herbaarium sisaldab 1063 taksonit ja üldherbaarium 3199 taksonit. Viimase aasta jooksul on lisandunud 27 taksonit.
Herbarium contains 3445 taxa of lichenized and lichenicolous fungi, including type materials of 56 taxa. Estonian herbarium contains 1063 and general herbarium 3199 taxa. 27 taxa added during last year.

GEN - üldherbaariumis; EST - Eesti herbaariumis
GEN - Herbarium Generale; EST - Herbarium Estoniae